fbpx

Zdrava Energija

Radiestezija

Radiestezija je praksa koja se koristi za otkrivanje različitih energija ili supstanci pomoću određenih instrumenata ili senzacija koje radiestezista doživljava. Ova tehnika se često koristi za pronalaženje vode, metala, minerala, energija zemlje i drugih supstanci, kao i za dijagnozu zdravstvenih problema ili energetskih blokada kod ljudi. Radiestezisti koriste različite instrumente poput viska, L antena ili drugih specijalno dizajniranih instrumenata za detekciju energija.

Vremenom radiestezija postaje način da dobijemo odgovore na mnoga pitanja koje ne bismo mogli dobiti klasičnim ili naučnim putem. Radiestezija kao način komunikacije sa našim unutrašnjim vođstvom u poslednje vreme dobija sve više na popularnosti. U mnogim državama je upisana u metode tradicionalne medicine. Za mnoge ljude radiestezija predstavlja deo duhovne prakse i alternativnog pristupa otkrivanju skrivenih energija i resursa.

Kako otkriti podzemne vode u kuci

Radiestezija je praksa koja uključuje korišćenje određenih instrumenata, poput radiestezijskih L antena ili viska, kako bi se detektovala i merila različita energetska polja ili zračenja koja okružuju osobu, objekat ili prostor. Ova praksa ima dugu istoriju i često se koristi u različitim kontekstima, uključujući traženje vode, otkrivanje energetskih neravnoteža ili identifikaciju drugih vrsta energetskih tokova.

Radiestezija se često koristi za traženje vode, a osoba koja praktikuje radiesteziju, poznata kao radiestezista, koristi određene instrumente kao što su radiestezijske L antene (takođe poznate kao rašlje), račvaste rašlje ili visak. Evo osnovnog objašnjenja kako se to obično izvodi:

  • Izbor instrumenta: Radiestezista će izabrati odgovarajući instrument, uglavnom radiestezijske L antene ili visak, koji će koristiti za detekciju energije.
  • Postavljanje pitanja: Radiestezista će fokusirati svoje pitanje na pronalaženje vode. Ovo može biti konkretno pitanje poput "Gde se nalazi izvor vode?" ili slično.
  • Hodanje po terenu: Radiestezista će hodati po terenu držeći instrumente na određeni način. Ako je koristio radiestezijske antene, oni bi trebali reagovati na promene energije kada se radiesteziolog približi izvoru vode.
  • Reakcija instrumenta: Ako je radiestezista na mestu gde se nalazi voda, instrument bi trebalo da pokaže određene reakcije, poput okretanja antena ili osciliranja viska. Ovi pokazatelji interpretiraju se kao signal da je izvor vode pronađen.
Račvaste rašlje
Prirodne račvaste rašlje

Opširnije: Kako otkriti podzemne vode u kuci

Osnovni radiestezijski alati

Rašlje ili L antene

Radiestezijske raslje, poznate i kao L antene, igraju ključnu ulogu u radiesteziji. Ove specifične antene koriste se za detekciju energetskih polja i zračenja. Njihova osjetljivost omogućava pronalaženje različitih energetskih tokova.

Radiestezijske antene koriste se u različitim oblastima, uključujući geoterapiju, detekciju vodenih izvora, i istraživanje zračenja. Njihova primena seže od energetskih ispitivanja prostora do pronalaženja podzemnih resursa. Sposobnost osetljivog prijema čini ih važnim alatom u praksi radiestezijskog istraživanja.

Opširnije: Osnovni radiestezijski alati

Prvo naučno testiranje sa sertifiakcijom metode detekcija zračenja - radiestezija

Prvo NAUČNO testiranje, prema svim zahtevima modernih naučnih testiranja i uz poštovanje istih, biće realizovano u Ljubljani, u prostorijama Instituta "BION" 2. i 3. marta 2018. g.

O detaljima možete se informisati na sajtu udruženja BIOGEN ili preko organizatora i odgovrnog za realizaciju ovog krucijalnog testiranja u daljoj profesionalizaciji metode DETEKCIJA ZRACENJA RADIESTEZIJA - Rogulja Milana;

Opširnije: Prvo naučno testiranje sa sertifiakcijom metode detekcija zračenja - radiestezija

Dan značajan za Radiesteziju u Srbiji i regionu !

Od svog osnivanja 2010.god. pa preko suosnivačke uloge pri osnivanju Sekcije tradicionalne medicine pri Srpskom lekarskom društvu, i u okviru nje osnivačke uloge pri osnivanju i zaživačjavanju radA AKTIVA ZA DETEKCIJU I ZAŠTITU OD NEJONIZUJUĆEG ZRAČENJA, Udruženje BIOGEN , i svi njegovi članovi, a posebno organi koji su legitimno birani i izabrani na skupštini ( početkom ove godine ) imaju veliki razlog za zaodovoljstvo.

Sa ponosom OBAJVLJUJEMO, da je RADIESTEZIJA , koja se praktiukuje, uči i primenjuje prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon, 93/2014, 96/2015 i 106/2015), te prema Pravilniku o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine ( "Sl. glasnik RS br. 07/05 i 119/ 2007), u kojima je metoda detekcija zračenja- radiestezija prepoznata kao metoda u okvirima rehabiliticaje UŠLA U NOVI CIKLUS I DA JE PRIAMARNI , POČETNI DEO CILJA POSTIGNUT,

Opširnije: Dan značajan za Radiesteziju u Srbiji i regionu !

Kako pronaći podzemni vodeni tok...

Poglavlje je iz knjige "Radistezija I" koja je delo radiesteziste Smail Dubravica.
Vec smo spomenuli da radiestezisti traže podzemni tok tekuce pitke vode. Za to trebaju potreban pribor: rašlje ili visak, najbolje kombinovati i jedno i drugo. Rekli smo vec da svaki podzemni tok ima po sedam lažnih signala sa svake strane toka, od kojih svaki sadrži podatke pravog toka. Nešto slicno kao kad sebe gledate u ogledalu. Osoba koju vidite ste vi, ali ako bolje analizirate nije tako.. Desna ruka je kod vaše slike u ogledalu leva ruka, desno oko - levo oko. U ogledalu je vaš lik, ali je on u detaljima lažan, neistinit.

Pokreti koje prave L antene (rašlje) i visak

a) Rašlje

Već smo opisali način kako se drže rašlje. Možemo ih držati u stisnutim šakama, dlanovima prema gore, ili sa dlanovima prema dole. pre nego što počnemo s radom, s obzirom da je kod rašalja (kao uostalom i kod svega drugog u prirodi) različito polarizovan jedan krak, a različito drugi, moraćemo, ako to još sami ne znamo, zamoliti nekoga iskusnijeg da nam pokaže, koji kraj rašalja dođe u desnu, a koji u levu ruku. Videćemo da će on to napraviti jednostavno. Ako se radi o žici smotanoj u petlju, on će žicu izravnati, rastaviti jedan kraj od drugog, uzeti visak i jednostavno, držeći prst na jednom kraju postaviti pitanje: "Da li ovaj kraj rašalja treba stavljati u desnu ruku?" Ako visak svojim kruženjem ili rašljaru svojstvenom nekom drugom znaku koji vredi za "da", to pokaže, to znači da taj kraj rašalja treba uvek držati pri radovima u desnoj ruci. U tu svrhu se na tom kraju žice napravi mala omča, koja nas uvek kasnije opominje da taj kraj žice treba doći u desnu ruku. Osim toga ova mala omčica na kraju žice dobro će nam poslužiti da po završetku posla možemo lako smotati rašlje u prsten i metnuti to naše "osnovno sredstvo" u džep. Ovo označivanje se isto može provesti i na drvenim rašljama tako da se taj krak malo zareže, ili da se bilo kako obeleži…

Opširnije: Pokreti koje prave L antene (rašlje) i visak

Radiestezija - prvi deo

Koliko je star pojam radiestezije i kada je čovek prvi put počeo sa njom da sebavi, teško je reći. Prvi pisani tragovi dosežu do 2590. godine pre Hrista. Oni govore oprimeni rašljarstva u drevnoj Kini, gde su posebno školovani carski službenici ispitivaliterene za gradnju naselja, kako ne bi bila građena na mestima delovanja “zlih sila kojenose bolest i nesreću”.
Civilizacije Kelta, Etruraca, Egipćana, Persijanaca, Medejaca i Rimljana su koristilesposobnosti pojedinaca, da na određenim mestima pronađu vodu ili da odrede zdravamesta na kojima će se graditi hramovi i kuće.
U srednjem veku rašljarstvo je sve više počelo da se upotrebljavaza otkrivanje podzemnih ruda. Alat koji se koristio za tu namenu senazivao “viline rašlje”. Tek početkom XIX veka, ovom fenomenu jeposvećeno više pažnje i skinuta je mističnost, jer se dokazalo da Vilinerašlje nisu važne, već senzibilitet ličnosti koja njima barata.
Kolevka današnje radiestezije je Francuska, odakle počinje dase širi u ostale zemlje Evrope i Amerike. Sama radiestezija se deli na 2discipline: fizikalnu i mentalnu.Sl.4Sa tim ciljem u radioesteziji se koriste razne alatke i pribori,kao što su visak (Sl.3), L-antene (Sl.4), tenzor i elektronskiuređaji. Svaki radiestezista mora sam izabrati alat, koji mu najvišeodgovara, tj. sa kojim će najbolje i najtačnije izvršiti detekcijuprostora. Znači radi se o subjektivnoj metodi detekcije kod kojeje senzibilitet radiesteziste najbitniji faktor.

Radiestezija - drugi deo

Radiestezija u nekom slobodnom tumačenju znači osetljivost (estezija) zračenja (radijacija), sposobnost registrovanja izvanredno finih impulsa, frekvencije i sposobnost za njihovim tumačenjem uz određenu metodologiju. To je subjektivna reakcija organizma na promenu vibracionog nivoa polja (pravaca, frekvencija, amplituda...), sa kojima je u interakciji.
Radiestezija je poznata i priznata još u drevnoj Kini, kao respektabilna metoda u primenjenoj medicini. Loš glas koji je pratio, prvenstveno je bio izazvan neznanjem i svrstavanjem radiestezije u grupu nepoznatih kategorija i veština.
Na kraju i rad radiestezista dokazuje da je ova delatnost itekako zasnovana na naučnim osnovama. Njihov rad je da detektuju štetna zračenja i da preporuče mesto za spavanje kao i adekvatnu zaštitu.
Radiestezija ne tumači materiju na osnovu klasičnefizike, da je masa nekog objekta neuništiva supstanca od koje su sastavljene sve stvari, već da predstavlja oblikenergije. Energija je dinamična veličina, obrazac, i onaje vezana za aktivnost ili za proces. Radiestezista osećada dok istražuje “materiju” on nema “vezu-kontakt” sa bilo kakvom osnovnom supstancom, već reaguje na taj dinamički obrazac, registruje promenu vibracionog nivoa energetskog polja.
Kao što je planeta Zemlja zaštićena od spoljašnjih uticaja svojim omotačem - atmosferom, tako su i svi biološki sistemi na njoj zaštićeni svojim omotačem – aurom.(sl5)

Visak - čudesna sprava

Razni oblici viskova
Razni oblici viskova
Šta je to visak? Za šta služi visak?
Pitanja koja ćete možda postaviti sebi i na koja ću ja u kratkim crtama odgovoriti. Pokušaću da objasnim u narednom tekstu za šta se koristi visak i na koji način biste i vi mogli koristiti tu čudesnu spravu. Visak se najviše koristi u radiesteziji. Naravno, da pomenem da je njegova uloga i u građevinarstvu od velikog značaja, jer njime određujete nepogrešivo tačnu vertikalu između dve tačke, ali… :)
U radiesteziji visak bismo mogli definisati kao precizni uređaj za merenje mikro pomeraja ruke koja ga drži. On je posrednik između naše podsvesti i naše svesti jednostavno služi kao pojačivač tih mikro pokreta koji su vidljivi za nas preko klaćenja viska. Recimo, radistezista sa njim pokušava da utvrdi da li je neki prostor pod uticajem štetnog zračenja, kao što su podzemne vode, hartmanova ili kerijeva mreža itd. On postavlja pitanje u svom umu i visak počinje da pravi određene pokrete shodno mikro pokretima njegove ruke i na taj način dobija informaciju, odnosno odgovor na svoje pitanje. Odgovori su uglavnom sa DA i NE, što znači da pitanje mora biti formulisano na taj način. Čitanjem odgovora koji pokazuje visak, radistezista dobija informaciju gde i kako deluju štetna zračenja u tom prostoru. U nekim slučajevima može se pojaviti i stanje mirovanja viska kao treća mogućnost odgovora, ali o tome nekom drugom prilikom.

U ovo sekciji možete pronaći poglavlja iz knjiga o radiesteziji isključivo sa dopuštenjem autora, izdavača ili su u "slobodnoj zoni na internetu " za publikovanje.

KONTAKT:

SRBIJA:
tel: 064 9400 845
 int: +381 64 9400 845

CRNA GORA:
tel: 068 0000 88
 int: +382 68 0000 88

email:
info@zdrava-energija.com

 

 

Vaša korpa

 x 

Korpa je trenutno prazna

Prijavite se na našu mejling listu

Pratite naše akcije, nagradne igre i nove informacije o aktuelnim temama sa našeg sajta.

qhr mobicip banner

qhr biopiramida banner

 

Video: Kako se zaštititi od štetnog zračenja

U emisiji poslušajte iskustvo Ljiljane koja se nekoliko godina bavi merenjem štetnog zračenja, radiestezijom, koja sve više pronalazi svoje mesto u preventivnoj zaštiti od zdravstvenih problema.

Ova strana koristi kolačiće, molim Vas kliknite na dugme "U redu" ako se slažete i nastavite gledanje.

Više informacija Kliknite ovde

U redu
Šta su kolačići (coockie)?
 
Kada neko poseti stranicu, mrežni kolačić - cookie se pojavljuje na korisnikovom računaru (ako korisnik prihvata mrežni kolačić - cookie) ili je očitan ako je korisnik već ranije posetio tu stranicu.
 
Jedna od funkcija mrežnog kolačića - cookie je pomoć u prikupljanju statističkih podataka o posećenosti stranice koja je gore opisana. Podaci se skupljaju u zajednički formular koji nikada nije vezan sa Vašim ličnim podacima. Ta nam tehnologija govori koliko je korisnika posetilo glavne delove na našoj veb stranici.
 
NE KORISTIMO ovu tehnologiju da bismo imali pristup Vašim ličnim podacima. To je alat koji koristimo za prikupljanje zajedničkih statističkih podataka o korišćenju Zenergija veb stranica.
 
Možete izabrati da Vaš pretraživač ne prihvata mrežne kolačiće - cookies.
 
Ako odaberete tu opciju, moći ćete da vidite tekst na ekranu, ali nećete imati personalizovanu posetu niti ćete moći da se pretplatite na usluge koje su dostupne na stranici.