Zenergija

Biogen

Pravilnik za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence Radiestezistima

PRAVILNIK

O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE, OBNAVLJANJE ILI ODUZIMANJE LICENCE PRAKTIČARIMA METODE TRADICIONALNE MEDICINE DETEKCIJA ZRAČENJA- RADIESTEZIJA

I UVODNA ODREDBA

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence praktičarima metode tradicionalne medicine detekcija zračenja radiestezija usklađen je sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti građana Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon, 93/2014, 96/2015 i 106/2015), Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine ( "Sl. glasnik RS br. 07/05 i 119/ 2007), u kojima je metoda detekcija zračenja- radiestezija prepoznata kao metoda u okvirima rehabiliticaje.

Pravilnik se donosi sa ciljem dalje afirmacije i profesionalizacije praktičara metoda tradicionalne medicine detekcija zračenja i zaštita od nejonizujućih zračenja - radiestezija (u daljem tekstu TM DZ/R)uvažavajući sve obaveze prema napred navedenim Zakonima ali uzimajući u obzir i sve specifičnosti metode TM DZ/R, koja se može praktikovati i u delatnostima koje ne iziskuju isključivo poznavanje medicinskih nauka, a u mnogome doprinose poboljšanju zdravlja i zaštiti životne sredine.

 

Odredbe ovog pravilnika su obavezujuće za sve registrovane praktičare metode detekcija zračenja u skladu sa komorskim sistemom organizovanja i internim dokumentima: Statutom udruženja BIOGEN, Etičkim kodeksom i Kodeksom kompetencije praktičara metode TM DZ/R, kojima je regulisana oblast dobre prakse i praktikovanja metode u zavisnosti od formalnog obrazovanja. Udruženje BIOGEN, do formiranja strukovne komore Tradicionalne medicine ili Komore praktičara metode tradicionalne medicine detekcija zračenja – radiestezija (u daljem tekstu komora) donosi ovaj Pravilnik sa ciljem jačanja potencijala metode, kontinuiranog razvoja metodike edukacije , kao i zaštite građana u smislu i u vezi Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon)

Član 1

Praktičar metode TM DZ/R mogu biti sva lica, bez obzira na: rasu, pol, nacionalnu pripadnost, društveno poreklo, rođenje, veroispovest, političko ili drugo uverenje, imovno stanje, kulturu, jezik, sa najmanje završenom srednjom školom.

Praktičar metode TM DZ/R mogu biti punoletne osobe očuvanog psihičkog i fizičkog stabilnog zdravstvenog stanja, sociološki uravnotežena- neekscesna osoba.

Član 2

Licencu praktičaru TM DZ/R izdaje nadležna komisija pravnog subjekta Udruženja “BIOGEN” do formiranja strukovne komore, kada sve nadležnosti iz ovog pravilnika prelaze u nadležnost stručne komisije u okviru organizacionog dela komore, koja će se formirati po formiranju nadležne komore, a najkasnije u roku od šest(6) meseci nakon formiranja komore.

Član 3

Ovim pravilnikom utvrđuju se bliži uslovi za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje odobrenja za samostalni rad (u daljem tekstu: licenca) registrovanim praktičarima metode TM DZ/R (u daljem tekstu: praktičar), postupak i način izdavanja, obnavljanja ili oduzimanja licence, obrazac i sadržaj izdate, obnovljene ili oduzete licence, kao i druge uslove potrebne za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence.

Izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence jeste postupak koji sprovodi nadležna komisija pravnog subjekta koje sprovodi stručno osposobljavanje, edukaciju, kondicioniranje i proveru osposobljenosti praktičara za praktikovanja metode TMDZ/R od strane registorvanih praktičara, a radi utvrđivanja stručne osposobljenosti praktičara za samostalni rad.

Član 4

Licenca je javna isprava kojom se dokazuje stručna osposobljenost praktičara metode TMDZ/R za samostalno obavljanje delatnosti u Republici Srbiji.

Licenca se izdaje praktičarima metode zdravstvenog i nezdravstvenog formalnog obrazovanja u skladu sa etičkim kodeksom i kodeksom kompetencije prilikom obavljanja iste, u skladu sa važećim zakonskim propisima i drugim podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast.

O izdatoj, obnovljenoj ili oduzetoj licenci rešenje donosi predsednik nadležne komisije udruženja za izdavanje licenci , a na predlog predsednika programskog saveta, predsenika etičkog odbora i stručne komisije udruženja koje izdaje licencu

Licenca se izdaje na period od tri (3) godine.

II POSTUPAK IZDAVANJA LICENCE

Član 5

Pravni subjekat izdaje licencu praktičaru metode TM DZ/R zdravstvenom radniku i članu pravnog subjekta koji je zavšio obuku prema nastavnom planu i programu (NPP) obuke praktičara metode TM DY/R, koji je položio sve stručne ispite planirane NPP-om i koji je registrovan u registar praktičara metode TM DZ/R koji se vodi kod pravnog subjekta.

Član 6

Registrovani praktičar podnosi zahtev za izdavanje licence nadležnoj komisiji pravnog subjekta koji je ovlašćen da izda licencu.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se nadležnoj komisiji preko privrednog subjekta Udruženja “BIOGEN”, Beograd.

Član 7

Registrovani praktičar, strani državljanin, koji na teritoriji Republike Srbije povremeno obavlja delatnost iz delokruga rada praktičara metode TM DZ/R (poslovno-tehnička saradnja, stručno konsultantske usluge), nadležnoj komisji podnosi dokaz o članstvu u strukovnoj komori iz oblasti tradicionalne medicine zemlje u kojoj je praktičar državljanin, odnosno strukovnom udruženju iz te zemlje, kao i važeću potvrdu o upisu u Registar praktičara zemlje u kojoj obavlja delatnost u oblasti rada praktičara metoda TM.

Član 8

Uz zahtev iz člana 6. ovog pravilnika registrovani praktičar, radi dobijanja licence, dostavlja sledeću dokumentaciju:

1) rešenje o članstvu u registrovanom strukovnom udruženju koje se programski i Statutarno bavi metodom TM DZ/R ( detekcija i zaštita od nejonizujućih zračenja);

2) overenu fotokopiju uverenja ili diplome iz naučne oblasti na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, master strukovne studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na studijama prvog stepena (osnovne strukovne i osnovne akademske studije u trajanju od najmanje tri godine), više škole i škole za srednji i stručni kadar; medicinske ili nemedicinske naučne oblasti;

3) overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu (za registrovane praktičare koji su završili formalno obrazovanje zdravstvenog –medicinskog obrazovnog profila) a registrovani praktičari koji nisu zdravstvenog –medicinskog obrazovanog profila nemaju obavezu dostavljanja fotokopije uverenja o položenom stručnom ispitu svog obrazovnog profila;

4) nostrifikovanu diplomu visoke, više ili srednje stručne spreme zdravstvene struke stečene u inostranstvu.

5) Zdravstveni radnik koji je stekao nastavno-naučno zvanje, odnosno naziv primarijus, dostavlja overene fotokopije uverenja o stečenom zvanju, odnosno nazivu.

6) Dokaz da pravnosnažnom sudskom odlukom zdravstveni radnik nije osuđen za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje zdravstvene delatnosti, odnosno da pravosnažnom sudskom odlukom nije osuđen na kaznu zatvora zbog teškog krivičnog dela protiv zdravlja ljudi, nadležna komora pribavlja od nadležnog organa po službenoj dužnosti.

7) dokaz (lekarsko uverenje) da je zdravstveno sposoban za bavljanje, praktikovanje metode TM DZ/R, da nema zdravstvenih niti psihičkih ograničenja za rad sa ljudima i u kolektivu;

8) dokaz o uplati finansijskih sredstava na račun izdavaoca licence na ime troškova izdavanja licence

Registrovani praktičar zdravstvenog i nezdravstvenog obrazovnog profila koji je kao dokaz podneo overenu fotokopiju uverenja umesto overenu fotokopiju diplome, tamo gde se to kao dokaz traži, dužan je da nakon izdavanja diplome kao dokaz podnese overenu fotokopiju diplome.

Član 9

Praktičar metode TM DZ/R, zdravstveni radnik, koji obavlja specijalističku delatnost, pored dokumenata iz člana 8. ovog pravilnika, uz zahtev za izdavanje licence dostavlja i sledeću dokumentaciju:

1) overenu fotokopiju diplome o položenom specijalističkom ispitu, odnosno nostrifikovanu diplomu o položenom specijalističkom ispitu stečenu u inostranstvu;

2) overenu fotokopiju diplome o položenom ispitu iz uže specijalnosti, odnosno nostrifikovanu diplomu o položenom ispitu iz uže specijalnosti stečenu u inostranstvu.

Član 10

Ukoliko praktičar, zdravstveni radnik, u okviru roka važenja licence stekne stručni naziv primarijus ili nastavno-naučno zvanje dužan je da o tome obavesti pravni subjekt Udruženje.

U slučaju da nastupe okolnosti iz stava 1. ovoga člana, praktičaru - zdravstvenom radniku se izdaje nova licenca sa istim licencnim brojem i periodom važenja.

Ukoliko praktičar, zdravstveni radnik, u okviru roka važenja licence položi specijalistički ili ispit iz uže specijalnosti dužan je da o tome obavesti nadležni pravni subjekt koji je izdao licencu za metodu TM DZ/R.

U slučaju da nastupe okolnosti iz stava 3. ovoga člana, zdravstvenom radniku se izdaje nova licenca sa istim periodom važenja.

III NOMENKLATURA ZVANJA I ZANIMANJA U OBLASTI METODE TM DZ/R

Član 11

U skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti građana Srbije, posebno člana 235,236 i 237 navedenog Zakona ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon, 93/2014, 96/2015 i 106/2015), Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine, a u vezi člana 6 stav 1 tačka 6; članom 11 stav 1 tačka 2.3 ( "Sl. glasnik RS br. 07/05 i 119/ 2007), utvrđuje se nomenklatura zanimanja i zvanja, poslovi i uslovi u pogledu obrazovanja, odnosno stručne osposobljenosti za sticanje licence registrovanih praktičara metode TM DZ/R.

Zvanja i zanimanja su rodno ravnopravna, pa prema odrebama Zakona o rodnoj ravnopravnosti (Sl. galsnik R.Srbije br. 104/2009) ista se u licencu upisuju u muškom i ženskom rodu: RADIESTEZISTA i RADIESTEZISTKINJA

U tekstu Pravilnika upotrebljavaće se samo imenica zvanja zanimanja u muškom rodu, a u licenci u oba roda ravnopravno.

Registrovani praktičar metode TM DZ/R zdravstvenog profila sa

 1. završenim studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, master strukovne studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) stiče pravo na zvanje – DOKTOR MEDICINSKIH NAUKA; MAGISTAR MEDICINE; SPECIJALISTA MEDICINE – (dodaje se)- RADIESTEZISTA PRAKTIČAR
 2. studijama prvog stepena (osnovne strukovne i osnovne akademske studije u trajanju od najmanje tri godine); više škole i škole za srednji i stručni kadar; stiče pravo na licencu i zvanje – RADIESTEZISTA PRAKTIČAR TERAPEUT

Registrovani praktičar metode TN DZ/R koji ima završeno formalno obrazovanje nezdravstvenog obrazovnog profila stiče pravo na licencu i zvanje –RADIESTEZISTA PRAKTIČAR.

Domen rada, oblast delovanja i primene metode TM DZ/R za sve licencirane i registrovane praktičare bliže su određeni i definisani Etičkim kodeksom i kodeksom kompetencije koji je usvojen od pravnog subjekta izdavaoca licence, Udruženja BIOGEN.

Član 12

Praktičaru metode TM DZ/R može se obnoviti licenca ako je, u periodu važenja licence od tri (3) godine od momenta izdavanja, stekao 150 bodova.

Bodove za obnavljanje licence stiče aktivno učestvujući u ulozi posmatrača ili predavača u:

 1. postupku kontinuirane medicinske edukacije,
 2. edukacije praktičara tradicionalne medicine,
 3. stručnom usavršavanju prisustvom na konferencijama, kongresima, savetovanjima, radionicama koje su u vezi praktikovanja metode TM DZ/R i/ili zaštita od elektromagnetskog , nejonizujućeg zračenja na lokalnom, regionskom, državnom i međunarodnom nivou za koje je dostavio verodostojnu potvrdu o učešću u svojstvu slušaoca ili predavača;
 4. kroz sadržaj programa kontinuirane edukacije vezano za profesionalno obavljanje delatnosti u okviru registrovane metode TM DZ/R koju obavlja, a za koju se izdaje, odnosno obnavlja licenca.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, prilikom utvrđivanja ukupnog broja bodova potrebnih za obnavljanje licence, smatra se da je zdravstveni radnik koji podnosi zahtev za obnavljanje licence koju je stekao pre 01. januara 2017. godine, u periodu od dobijanja licence do 31. decembra 2016. godine stekao dovoljan broj bodova za obnavljanje licence, nezavisno od broja stvarno stečenih bodova.

Broj sakupljenih bodova u jednoj godini trajanja licence ne može biti manji od pedeset (50).

Ukupan broj od stopedeset (150) bodova mora biti skupljen iz više različitih delatnosti rada praktičara: edukacija, informisanje, kontinuirano kondicioniranje, kao i primenom i praktikovanjem metode.

Član 13

Praktičar radi obnavljanja licence podnosi zahtev 60 dana pre isteka roka na koji je licenca izdata.

Zahtev za obnavljanje licence podnosi se pravnom subjektu koji je izdao licencu, a datum predaje zahteva , ukoliko se zahtev dostavlja poštom, važeči je na poštanskom žigu.

Praktičarima zdravstvene struke priznaju se i bodovi stečeni kroz proces kontinuirane medicinske edukacije , s tim da je pedeset posto (50%) ovih bodova stečeno u zdravstvenoj oblasti TM, a bar trideset posto (30%) bodova iz meotde TM DZ/R.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana praktičar zdravstvene struke, vezano za stav 3 ovog člana, dostavlja i:

 1. dokaz da je u periodu važnosti licence stekao potreban broj bodova iz člana 12 stav 1 i 2 ovog pravilnika, a koji nadležna komisija pravnog subjekta može da utvrdi i na osnovu podataka iz elektronske baze nadležne komore zdravstvenog radnika;
 2. potvrdu izdatu od strane zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse, da je najmanje 50% vremena od dana izdavanja licence radio u oblasti zdravstvene delatnosti za koju ima licencu.

Praktičar metode TM DZ/R nezdravstvenog obrazovnog profila , radi obnavljanja licence dostavlja dokaz u vezi člana 12 stavovi 1 i 2 i oslobođen je obaveze dostavljanja dokaza iz stava 3 i stava 4 tačke 1 i 2 ovog člana .

Član 14

Ako praktičar po isteku licencne godine nije stekao minimum 50 bodova, dužan je da podnese zahtev za polaganje licencnog ispita u roku od 60 dana pre isteka licencne godine.

Ako praktičar po isteku licencnog perioda od tri (3) godine nije stekao ukupno 150 bodova, dužan je da podnese zahtev za polaganje licencnog ispita u roku od 60 dana pre isteka licencnog perioda.

Ako praktičaru za ispunjenje uslova utvrđenih u članu 12 stav 1-5, ovog pravilnika nedostaju bodovi, dužan je da polaže ispit pred nadležnom komisijom komore.

Član 15

Komisiju za polaganje licencnog ispita čine:

 1. predsednik pravnog subjekta odgovornog za izdavanje licence-udruženja BIOGEN,
 2. predsednik programskog saveta strukovnog udruženja praktičara meotode TM DZ/R,
 3. predsednik stručne komisije strukovnog udruženja praktičara metode TM DZ/R,
 4. predsednik etičkog odbora strukovnog udruženja praktičara metode TM DZ/R,
 5. rukovodilac kursa praktičara metode TM DZ/R;

Sastav licencne komisije, pored pet stalnih članova iz prethodnog stava 1 ovog člana, čine i najmanje po jedan član iz Sekcije tradicionalne medicine (zdravstvene struke), Ministarstva zdravlja i nadležnog Ministarstva koje u svom resoru obuhvata i resor zaštite životne sredine.

Najmanje dva člana Komisije moraju imati najmanje isti stepen stručne spreme kao i kandidat koji polaže licencni ispit.

Član 16

U postupku odlučivanja o zahtevu za obnavljanje licence nadležna komisija je dužna da po službenoj dužnosti utvrdi da nije nastupio neki od razloga za oduzimanje licence utvrđenih članom 197. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ili usled nekog dela kažnjivog Krivičnim zakonom R. Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009), 121/2012, 104/2013 i 108/2014), ili izricanjem pravosnažne presude za delo za koje je zaprećena kazna od najmanje tri ogdine, a učinjeno je u okviru pružanja i praktikovanja ove metode kao i drugih metoda TM.

Član 17

Praktičaru metode TM DZ/R kome je u skladu sa propisima koji uređuju oblast rada utvrđeno mirovanje radnog odnosa, porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta, odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili privremena sprečenost za rad u periodu:

 1. do dva meseca u toku licencne godine, u postupku obnove licence dužan je da ispuni uslove iz člana 12 ovog pravilnika;
 2. do šest meseci u toku licencne godine, period važenja licence ostaje nepromenjen, a u postupku obnavljanja licence potrebno je da u toj licencnoj godini stekne najmanje dvadesetpet (25) bodova u postupku kontinuirane edukacije i/ili drugom obliku ;
 3. dužem od šest meseci u toku licencne godine, odnosno jedne ili više licencnih godina period važenja licence ostaje nepromenjen, a u postupku obnavljanja licence smatra se da je u toj licencnoj godini, odnosno tim licencnim godinama stekao dovoljan broj bodova za obnavljanje licence, nezavisno od stvarno stečenih bodova u navedenom periodu.

Praktičar metode TM DZ/R podnosi dokaz nadležnoj komisiji za izdavanje licence o nastupanju uslova iz st. 1. i 2. ovog člana.

IV ODUZIMANJE LICENCE

Član 18

Praktičaru TM DZ/R licenca može biti oduzeta privremeno ili trajno.

Član 19

Nadležni pravni subjekat za izdavanje licence praktičarima meotde TM DZ/R privremeno oduzima licencu:

 1. ako praktičar ne obnovi licencu pod uslovom propisanim zakonom;
 2. ako praktičar obavlja delatnost za koju mu nije izdata licenca;
 3. ako praktičar u obavljanju delatnosti i praktikovanju metode načini stručnu grešku kojom se narušava, odnosno pogoršava stanje pacijenta ili se isti dovodi u zabludu po pitanju rezultata detekcije zračenja;
 4. ako je praktičaru izrečena jedna od mera privremene zabrane samostalnog rada od strane nadležnog organa pravnog subjketa Udruženja “BIOGEN” koji je izdao licencu i vodi praktičara u registru praktičara za metodu, zbog teže povrede profesionalne dužnosti i ugleda člana udruženja “BIOGEN”, u skladu sa zakonima kojima su regulsani oblast delovanja i rada praktičara registrovane metode, Statutom udruženja “BIOGEN”, Etičkim kodeksom ili Kodeksom kompetencije praktičara metode TM DZ/R;
 5. ako je pravnosnažnom sudskom odlukom praktičar osuđen za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje profesije praktičara metode TM DZ/R;
 6. ako u obavljanju i praktikovanju metode zloupotrebi sredstva i poverenje pružaocu usluga;
 7. ako praktičar svojim svesnim ili nesvesnim radnjama ugrožava i narušava ugled profesije praktičara meteode TM DZ/R i lični ugled ostalih registrovanih licenciranih praktičara ove metode;
 8. u drugim slučajevima propisanim zakonom.

Član 20

Praktičaru metode TM DZ/R nadležni pravni subjekta koji je izdao licencu, Udruženju “BIOGEN”, trajno oduzima licencu ako je pravnosnažnom sudskom odlukom osuđen na kaznu zatvora zbog teškog krivičnog dela protiv zdravlja ljudi.

Član 21

Praktičar meotode TM DZ/R kome nadležni pravni subjekat, Udruženje “BIOGEN”, nije obnovilo licencu, odnosno kome je oduzelo licencu, pod uslovima propisanim zakonom i ovim pravilnikom, dužan je da u roku od osam (8) dana od dana prijeme rešenja dostavi nadležnom pravnom subjektu, Udruženju “BIOGEN” ranije izdatu licencu.

Član 22

Nadležni pravni subjekat, Udruženje “BIOGEN”, koji je izdao rešenje praktičaru metode TM DZ/R o privremenom ili trajnom oduzimanju licence zdravstvenom radniku, obaveštava poslodavca zdravstvenog radnika i filijalu Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Nadležni pravni subjekat, Udruženje “BIOGEN”, koji je izdao rešenje praktičaru metode TM DZ/R o privremenom ili trajnom oduzimanju licence praktičaru koji nije zdravstvene struke, obaveštava nadležnu komoru (po osnivanju).

V IZGLED I SADRŽAJ LICENCE

Član 23

Licenca se izdaje na obrascu formata A3, veličine 420 x 297 mm.

Član 24

Na obrascu se nalazi grb Republike Srbije, naziv i logo nadležnog pravnog subjekta Udruženja “BIOGEN”.

Na licenci se upisuju sledeći podaci o praktičaru metode TM DZ/R:

 1. ime i prezime;
 2. školska sprema; zvanje iz formalnog obrazovanja;
 3. metoda tradicionalne medicine za koju se licenca izdaje;
 4. broj licence;
 5. datum i mesto izdavanja licence;
 6. datum važenja licence;
 7. pečat nadležnog pravnog subjekta , Udurženja “BIOGEN”, i potpis odgovornog lica, predsednika udruženja izdavaoca licence ( u desnom uglu, a po formiranju strukovne komore tradicionalne medicne – pečat nadležne komore.

Član 25

Štampanje licence se obavlja u štampariji na osnovu Ugovora o poslovno tehničkoj saradnji na poslovima štampanja obrasca licence, prema grafičkom rešenju izdavaoca licence Udruženja “BIOGEN”.

Štampanje licence od strane štamparije sa kojom je pravno lice izdavalac licence Udruženje “BIOGEN” sklopilo Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji na poslovima štampanja licence- obezbediće sve neophodne uslove koji će sprečiti falsifikovanje licence.

Grafičko rešenje i suvi žig , idejno rešenje su vlasništvo pravnog subjekta izdavaoca licence , Udruženja “BIOGEN”.

Fotokopiranje licence i korišćenje fotokopije licence je zabranjeno. Fotokopiju zbog neophodnih regulisanja u drugim organima i organizacijama izdaje pravni subjekat koji je izdao licencu i overava svojim pečatom i potpisom odgovornog lica, svaki primerak pojedinačno , i za svaki vodi evidenciju o izdatim fotokopijama.

Član 26

Pravno lice , izdavalac licence Udruženje “BIOGEN” vodi Registar izdatih licenci praktičara metode TM DZ/R.

Troškovi izdavanja licence, obnavljanja licence i izdavanja fotokopija fiksni su i iznose 6.000,00 (šest hiljada dinara) za celokupni period važenja licence. Troškovi se uplaćuju na račun pravnog lica izdavaoca licence kod banke kod koje pravno lice ima otvoren račun.

Član 27

Po osnivanju strukovne komore praktičara metoda tradicionalne medicine sve nadležnosti za izdavanje licenci praktičarima metode TM DZ/R kao i Registar praktičara metode TM DZ/R prenosi se u nadležnost novoformiranih organa formirane komore.

VI ZAVRŠNA ODREDBA

Član 28

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana usvajanja od strane organa udruženja “BIOGEN”, a pravilske odredbe ovog Pravilnika primenjivaće se do formiranja nadležne strukovne komore praktiučara metoda tradicionalne medicine od strane strukovnih organizacija i registrovanja komore kod registratora Republike Srbije koji vrši registraciju pravnih subjekata.

Nakon prenošenja nadležnosti komori Tradicionalne medicine, odredbe Ovog pravilnika će se prilagoditi dokumentima i pravilnicima koje ova komora bude propisala i usvojila.

Član 29

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja i isticanja na internet portalima, oglasnoj tabli i saopštavanja pismenim putem podružnicama koje je pravno lice, Udruženje BIOGEN formiralo do dana donošenje ovog pravilnika .

Član 30

Pravilnik je u potpunosti usaglašen sa svim važećim zakonskim aktima kojima se uređuje oblast: Zdravstvena zaštita građana Republike Srbije, Zaštita životne sredine, Zaštita građana od nejonizujćih zračenja , Statutom i kodeksima Srpskog lekarskog društva, Statutom i Etičkim kodeskom i Kodeksom kompetencije praktičara tradicionalne medicine za metodu detekcija i zaštita od nejonizujućih zračenja strukovnog udruženja koje osposoblajva praktičare metode TM DZ/R, Udruženja “BIOGEN”.

Beogad, 25.10.2016.god                                                       Udruženje BIOGEN

KONTAKT:

SRBIJA:
tel: 064 9400 845
 int: +381 64 9400 845

CRNA GORA:
tel: 068 0000 88
 int: +382 68 0000 88

email:
info@zdrava-energija.com

 

 

Vaša korpa

 x 

Korpa je trenutno prazna

Video o štetnom zračenju

 

Video: Kako se zaštititi od štetnog zračenja

U emisiji poslušajte iskustvo Ljiljane koja se nekoliko godina bavi merenjem štetnog zračenja, radiestezijom, koja sve više pronalazi svoje mesto u preventivnoj zaštiti od zdravstvenih problema.

Ova strana koristi kolačiće, molim Vas kliknite na dugme "U redu" ako se slažete i nastavite gledanje.

Više informacija Kliknite ovde

U redu
Šta su kolačići (coockie)?
 
Kada neko poseti stranicu, mrežni kolačić - cookie se pojavljuje na korisnikovom računaru (ako korisnik prihvata mrežni kolačić - cookie) ili je očitan ako je korisnik već ranije posetio tu stranicu.
 
Jedna od funkcija mrežnog kolačića - cookie je pomoć u prikupljanju statističkih podataka o posećenosti stranice koja je gore opisana. Podaci se skupljaju u zajednički formular koji nikada nije vezan sa Vašim ličnim podacima. Ta nam tehnologija govori koliko je korisnika posetilo glavne delove na našoj veb stranici.
 
NE KORISTIMO ovu tehnologiju da bismo imali pristup Vašim ličnim podacima. To je alat koji koristimo za prikupljanje zajedničkih statističkih podataka o korišćenju Zenergija veb stranica.
 
Možete izabrati da Vaš pretraživač ne prihvata mrežne kolačiće - cookies.
 
Ako odaberete tu opciju, moći ćete da vidite tekst na ekranu, ali nećete imati personalizovanu posetu niti ćete moći da se pretplatite na usluge koje su dostupne na stranici.