Zenergija

Memorandum o saradnji

Između:

1. Zveze ekoloških gibanj ( u daljem tekstu ZEG) iz Ljubljane, Republika Slovenija,

2. Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja (u daljem tekstu HUZEZ) iz Zagreba, Republika Hrvatska i

3. Udruženja BIOGEN ( u daljem tekstu BIOGEN), Beograd, Republika Srbija

Uvažavajući ulogu organizacija civilnog društva (u daljem tekstu OCD) u izgradnji demokratskog društva, kao i njihov doprinos širenju ideje ljudskih prava, vladavine prava u svim porama života u zemljama Jugoistočne Evrope, a naročito u oblasti zaštitite zdravlja i životne sredine građana od sve većeg prisustva izvora nejonizujućih zračenja (u daljem tekstu NJZ) prepoznajemo neophodnost usaglašavanja i uvažavanja preporučenih mera predostrožnosti.

Prepoznajući da usvojeni standardi, u zemljama regiona i šire, ne uvažavaju najnovije rezultate-zaključke istraživanja u biološkim naukama, kao i u oblasti javno-zdravstvenih implikacija globalne izloženosti elektromagnetskim poljima (u daljem tekstu EMZ) tj. NJZ iz izovora telekomunikacionih tehnologija te tehnologija upotrebe i prenosa električne energije, a radi uspostavaljanja mehanizma konstruktivne saradnje u cilju poboljšanja informisanja i edukacije javnosti.

Prepoznajući interes za uspostavljanjem tešnjih vidova saradnje između OCD, u cilju osnaživanja kapaciteta radi poboljšanja stanja u regionu, neophodnost stalnog i objektivnog izveštavanja, edukovanja i komunikacije sa javnošću u pogledu neophodne primene mera predostrožnosti ustanovljenih na najnovijim naučno argumentovanim zaključcima o biološime efektima, najnovije zaključke stručne medicinske nauke uticaja na ljudski organizam, prepoznajemo da su prava na zdravlje i zdravu životnu sredinu, neotuđiva ljudska prava.

Neprincipijelan stav pojedinih naučnih institucija, privrednih subjekata i pravnih lica korisnika izvora NJZ u zemljama regiona, uslovljen određenim interesima koji se kose sa najnovijim zaključcima i preporukama Svetskih autoriteta u ovoj oblasti, iziskuje jednu kontinuiranu aktivnost na iznalaženju najadekvatnijih, obostrano prihvatljivih vidova saradnje svih subjekata i OCD u regionu, izgradnji održivih modela uključenosti javnosti demokratski izgrađenih zajednica u svim fazama odlučivanja i donošenja Zakonskih propisa, primenu i realizaciju istih, te njihovu progresivnu promenu koja će našim građanima i potomcima garantovati veći stepen sigurnosti i zaštite od svih posledica koje im mogu narušiti zdravlje i ugroziti životnu sredinu,

Strane su se dogovorile o sledećem:

Ĉlan 1.

Formira se Regionalna alijansa, savez udruženja, mreža koja svojim vizijama, misijom programskim ciljevima, programom i interesno delatnost obavljaju u oblasti zaštite zdravlja i zaštite životne sredine od svih vrsta NJZ.

Ĉlan 2.

Naziv saveza udruženja , alijanse, mreže OCD je:

Alijansa Jugoistočne Evrope za zaštitu od nejonizujućih zračenja SEENIRPA, na engleskom : SouthEast Europ nonionizing radiation protection Alliance.

Ĉlan 3.

SEENIRPA je nezavisna nevladina otvorena mreža organizacija koje se bave proučavanjem uticaja NJZ, otvorena je za saradnju sa drugim udruženjima i pojedincima koji deluju u oblasti zaštite od NJZ, zdravlja i životne sredine.

Ĉlan 4.

Da će obezbediti međusobnu redovno prikupljanje i obradu informacija, razmenu informacija o aktivnostima koje se odnose na efekte NJZ na zdravlje čoveka i životnu sredinu, pripremu, usvajanje i implementaciju zakona i strategija u oblasti zaštite zdravlja od NJZ na zdravlje i zaštiti životne sredine, kao i sprovođenju međunarodnih standarda, preporuka, obaveza i drugih preporuka WHO, BIOINITIATIVE, ICNIRP te direktivama Saveta Evrope, Evropskog parlamenta i Evropske komisije, a u vezi.

SEENIRPA će ustanoviti praksu redovnih sastanaka i konsultacija sa OCD (najmanje jednom godišnje) u cilju razmene informacija i sticanja boljeg uvida u aktivnosti, kapacitete i resurse koja imaju udruženja koja čine alijansu, a koji mogu biti stavljeni u funkciju prilikom izrade izveštaja, praćenja postupanja po preporukama.

Ĉlan 5.

Kancelarija- središte SEENIRPA će biti u Beogradu, i ista će obaveštavati članice alijanse prilikom organizovanja međunarodnih skupova, redovnim praćenjem aktivnosti drugih stručnih naučnih foruma, konferncija, kongresa, radionica, savetovanja u zemljama u regionu i svetu.

Ĉlanovi će centralu SEENIRPA redovno obaveštavati o svojim aktivnostima i skupovima koji se organizuju u cilju rasprava o nacrtima zakona i drugih propisa iz oblasti zaštite od NJZ zsdravlja i životne sredine u zemljama u regionu kako bi mogli uzeti učešće u ovim aktivnostima.

U okviru svoje delatnosti SEENIRPA će obaveštavati svoje članove o pokrenutim aktivnostima, pomagati u relaizaciji istih i promovisati saradnju na svakom nivou, od organa uprave i lokalne samouprave, preko resornih ministarstava i drugih lokalnih i međunarodnih autoriteta, kako bi izgradila svoj stav i isti razvijala u duhu preporučene predostrožnosti

Ĉlan 6.

SEENIRPA će omogućiti članicama da učestvuju u procesu izrade planova, aktivnosti i izveštaja o sprovođenju međunarodnih obaveza u oblasti zaštite od NJZ zdravlja i životne sredine.

SEENIRPA će uspostaviti praksu periodičnih sastanaka sa članicama ili njihovim predstavnicima u cilju praćenja primena preporuka WHO i drugih svetskih i Evropskih naučno istraživačkih institucija.

SEENIRPA će takođe uspostaviti praksu periodičnih sastanaka sa članicama koja se bave primenom preporuka i Arhuske konvencije o dostupnosti informacija od javnog značaja , a u vezi su zaštite građana od NJZ i životne sredine sa ciljem :

(a) definisanja načina organizovanja, praćenja i ocenjivanja uspešnosti primene Strategije Arhuske konvencije, direktiva i preporuka stručnih tela iz sveta, Evrope i regiona

(b) rešavanja eventualnih problema koji se tokom saradnje budu javljali.

Ĉlan 7.

Potpisnici, osnivači SEENIRPA će u periodu od trideset (30) dana od momenta potpisivanja pripremiti sva neophodna dokumenta i obavestiti odgovorne institucije u svojim zemljama o formiranju alijanse, kao i preduzeti neophodne korake za registrovanje alijanse u njihovim domicilnim zemljama.

U ovom periodu izradiće se sva neophodna dokumenta koja će preciznije definisati mesto i ulogu članica, organizaciju SENIRPA-e što će radu i ojačati vezu sa njima, kako bi se kapaciteti koji postoje u tom sektoru, između ostalog, koristili u cilju osposobljavanja formiranih organa koji bi brinuli o realizaciji programskih ciljeva formirane mreže.

Ĉlanice će, u skladu sa svojim saznanjima, ukazivati na kršenja ljudskih prava u oblasti zaštite građana od NJZ i životne sredine, do kojih dolazi bilo zbog nedostataka u okviru pravnog sistema ili usled prakse koja je diskriminatorna ili neodgovarajuća.

Ĉlan 8.

SEENIRPA poštuje nezavisnost delovanja organizacija civilnog društva ukoliko ono nije zabranjeno Ustavom ili zakonima u zemljama iz kojih su članice SEENIRPA-e.

Ĉlan 9.

Memorandum o saradnji stupa na snagu danom potpisivanja, a zaključuje se na neodređeno vreme.

Svaka Strana ga može raskinuti jednostrano, slanjem pismenog obaveštenja.

Memorandum se može izmeniti pisanom saglasnošću Strana potpisnica..

Ĉlan 10.

Memorandum je sastavljen u tri (3) istovetna primerka od kojih svaka Strana dobija po jedan.


MEMORANDUM OF COOPERATION

Between:

1. Association of Ecological Movements (hereinafter ZEG) in Ljubljana, Slovenia,

2. The Croatian Association for the Protection of electromagnetic radiation (hereinafter HUZEZ) from Zagreb, Republic of Croatia and

3. Association BIOGEN (hereinafter BIOGEN), Belgrade, Republic of Serbia

Recognizing the role of civil society organizations (hereafter CSOs) in building a democratic society, as well as their contribution to the spreading of the idea of human rights, the rule of law in all spheres of life in the countries of Southeast Europe, particularly in the field of protection of the health and environment of the citizens of the growing presence sources of non-ionizing radiation (hereinafter NJZ) recognize the need for harmonization and respect the recommended precautions.

Recognizing that the adopted standards in the region and beyond, they do not respect the results of the latest-research findings in the biological sciences as well as in the field of public health implications of global exposure to electromagnetic fields (hereinafter EMC), ie. NJZ from izovora telecommunications technology and technology for the transmission of electricity, and works Establishing a mechanism of constructive cooperation in order to improve the information and education of the public.

Recognizing the interest in the establishment of closer forms of cooperation between civil society organizations, in order to strengthen the capacity to improve the situation in the region, the need and objective reporting, educating and communicating with the public in terms of use necessary precautions in place on the latest scientifically based conclusions about biološime effects, the latest conclusions of expert medical science impacts on the human body, we recognize that the right to health and a healthy environment, inalienable human rights.

Ruthless attitude of some scientific institutions, businesses and legal entities users NJZ sources in the region, caused by certain interests that conflict with the latest conclusions and recommendations of world authorities in this field, necessitates a continuous activity on finding the most appropriate and mutually acceptable forms of cooperation between all actors and CSOs in the region, building a sustainable model of public involvement democratically constructed communities in all stages of decision-making and

passing legislation, implementation and realization of the same, and their progressive change that will give our citizens and descendants guarantee a higher level of security and protection of all the consequences that can damage your health and endanger the environment,

The Parties have agreed on the following:

Article 1.

It forms a Regional Alliance, an alliance of associations, networks that its vision, mission program objectives, program and activities carried interest in the field of protection of human health and environmental protection from all types of NJZ.

Article 2nd

Name federation of associations, alliances, networks of CSOs:

Alliance of Southeast Europe for the protection of non-ionizing radiation SEENIRPA, in English: Southeastern Europe nonionizing radiation protection Alliance.

Article 3rd

SEENIRPA is open to independent non-governmental network of organizations involved in studying the impact of NJZ, open to cooperation with other organizations and individuals working in the field of protection of NJZ, health and the environment.

Article 4.

It will provide mutual regular collection and processing of information, exchange of information on activities relating to NJ Z effects on human health and the environment, the preparation, adoption and implementation of laws and strategies in the field of health protection of NJZ health and environmental protection, as well as implementation of international standards, recommendations, commitments and other WHO recommendations, BIOINITIATIVE ICNIRP and directives of the Council of Europe, European Parliament and European Commission, in conjunction.

SEENIRPA will establish the practice of regular meetings and consultations with CSOs (at least annually) in order to exchange information and gaining a better insight into the activities, capacities and resources that have associations that make up the alliance, and which can be put into operation in preparing reports, follow-up treatment by recommendations.

Article 5th

Office in the center of SEENIRPA will be in Belgrade, and it will inform the members of the alliance in organizing international conferences, regular monitoring of the activities of other expert scientific forum, conference, congresses, workshops, conferences in the countries of the region and the world.

Members will exchange SEENIRPA regularly informed of its activities and gatherings organized for the purpose of discussion of draft laws and other regulations in the field of NJZ zsdravlja and the environment in the countries in the region to be able to take part in these activities.

As part of its activities SEENIRPA will inform its members about the ongoing activities, to assist in realization of the same and promote cooperation at every level, from the administration and local government, through line ministries and other local and international authorities, to build its position and developed in the same the spirit of the recommended precautions

Article 6th

SEENIRPA will allow member states to participate in the process of making plans, activities and reports on the implementation of international obligations in the field of protection of NJZ health and the environment.

SEENIRPA will establish a practice of periodic meetings with the members or their representatives in order to monitor the implementation of the recommendations of WHO and other international and European scientific research institutions.

SEENIRPA will also establish the practice of periodic meetings with Member States which deal with implementation of the recommendations and the Aarhus Convention on access to information of public importance, in relation to the protection of citizens from NJZ and the environment with a view to:

(A) to define the ways to organize, monitor and evaluate the effectiveness of the Strategy implementation of the Aarhus Convention, directives and recommendations of expert bodies of the world, Europe and the region

(B) fixing any problems during the cooperation they arise.

Article 7th

The signatories, founders SEENIRPA will be a period of thirty (30) days from the moment of signing prepare all necessary documents and inform the responsible institutions in their countries to form alliance, as well as take the necessary steps for the registration of alliances in their home countries.

During this period will be made all the necessary documents that will define more precisely the place and role of the Member States, the organization SENIRPA-e what will work and strengthen the relationship with them to facilities that exist in this sector, among others, used in order to enable the formed body which to care about the objectives of the program created network.

Members shall, in accordance with its findings, indicate a violation of human rights in the field of protection of citizens from NJZ and the environment, which occur either because of flaws in the legal system, or due to a practice that is discriminatory or inappropriate.

Section 8.

SEENIRPA respects the independence of activities of civil society organizations unless they are prohibited by the Constitution or laws of the countries where members SEENIRPA-e.

With article 9.

The Memorandum of Understanding shall enter into force upon signature and shall be concluded for an indefinite period.

Each Party may terminate it unilaterally, by written notification.

Memorandum may be amended by written agreement of the Parties to ..

Of Article 10.

The memorandum was drawn up in three (3) identical copies of which each party receives one.

Termin "zračenje" kao uobičajeni izvor zabluda u vezi elektrosenzitivnosti

Draško Cvijanović, elektrohipersenzitivna osoba (svedočenje)


SAŽETAK

Reč zračenje u svakodnevnom govoru odnosi se uglavnom na nešto kao radioaktivnost ili recimo zračenje od sunca, gde se prenosom viška energije stvaraju jasna oštećenja. Kad pričamo o (navodnoj?) preosetljivosti na jako niske vrednosti elektromagnetnog polja, takvo neposredno oštećenje se najverovatnije uopšte ne dešava.
Istorijski, postoji razložan otpor da se odbaci ovaj model zračenja u vezi elektroosetljivosti jer trentuno nema drugog primenljivog modela, ali je metodološki neophodno da razlikujemo opis od verifikacije ili objašnjenja fenomena.
Jako niski nivoi polja ("zračenja") dokazano je jasno da su od nekakvog biološkog značaja (magnetroecepcija), iako je biološka svrha većinom nepoznata. Ipak, i dalje pod uticajem modela "zračenja" opstaje rezonovanje "ako nije agresivno, onda je sve u tvojoj glavi", koje je manje više dominantan stav danas, čak i kod dobronamernih istraživača koji nisu elektrosenzitivni.

 

TERM "RADIATION" AS A COMMON SOURCE OF MISCONCEPTIONS REGARDING "ELECTROHYPERSENSITIVITY" PHENOMENON

Drasko Cvijanovic, electrically hypersensitive persons


ABSTRACT

"Radiation" in general speech refers mostly to something like ionizing or, say, UV impacts, where excessive energy transmission results in some observable damage. When talking about (alleged?) hypersensitivity to extremely low EMF levels such "automated" damage is probably not occurring at all.
There is a reasonable (historically induced) reluctance to abandon plausibility of radiation model to EHS due to lack of any other plausible model of influence, but it is methodologically necessary to separate the call for describing and endorsing the EHS phenomenon from the call to explain it.
Such extremely low impact stimuli have been well proven as biologically relevant (magnetoreception), although most of it's purpose remains unknown. Still, under (even implicit) influence of radiation model, persists the reasoning that "if it's not aggressive, than it is all in your head", which is more or less predominant standpoint now, even among well-minded researchers (who are not sensitive themselves).
Currently, to avoid such inputs there are claims from side of sufferers to redefine EHS definition as "discomfort related to environment which is influenced by operation of certain electric devices". It is rather brave but necessary step to avoid being ridiculed by calls to guess the radiation presence through so called provocation studies. That doesn't mean abandoning provocation studies, just necessity to redesign them without prejudices about the mechanism.

Proizvodi QHRS Sistema zasnovani na nano-tehnologijI kristala metala u službi zaštite od elektrosmoga

Dipl. ing. geologije Rackov Aleksandar; QHRS SISTEM DOO BEOGRAD


SAŽETAK

Čovečanstvo se u XXI veku suočava i postaje sve više svesno najveće nevidljive epidemije – elektrosmoga. Svakodnevno se povećava broj obolelih koji su konstantno izloženi štetnom uticaju elektrosmoga. Simptomi elektrosmoga su : nervoza, problemi sa koncentracijom, glavobolje, nesanice, gubljenje vitalnosti, smanjena telesna aktivnost. Epidemiološke studije i eksperimentalna istraživanja su dovela do zaključka da elektrosmog ima loš uticaj na zdravlje i kada je u dozvo-ljenim granicama jer ima kumulativni efekat kroz vreme izloženosti.
QHRS SISTEM DOO već 12 godina proizvodi i plasira proizvode širom sveta zasnovane na nanotehnologiji kristala metala koji svojim efikasnim delovanjem neutrališu sve izvore elektrosmoga : geopatogeno zračenje – podzemne vode , rasedne površine ; zračenje iz kosmosa – hartmanova i kerijeva globalna mreža ; sve vrste elektromagnetnog zračenja – u domaćinstvu i van njega – dalekovodi , transformatori , bazne stanice mobilne telefonije.
Proizvodi QHRS SISTEM-a su ispitani i sertifikovani od strane vodećih institiuta u EU – IGEF i BION . Ispitivanja su potvrdila efikasnost u zaštititi od elektrosmoga kao i pozitivan uticaj na korisnike proizvoda jer je delovanje trenutno i merljivo najsavremenijim uređajima.

Proizvode možemo podeliti u više grupa :

1. Prostorni zaštitnik – QHRS BIOPIRAMIDA ,

2. LIČNE ZAŠTITNIKE – 5 različitih zaštitnika

3. Zaštita od elektrosmoga mobilnog telefona- QHRS MOBIČIP.

Tehnologija se zasniva na nanokristalima metala u kojima se formira metalna veza a ona dovodi do pojave kvantnog skoka energije i formiranja plus polarizovanog polja koje sprečava loš uticaj elektrosmoga i izuzetno blagotvorno deluje na korisnike proizvoda.
Zaštitite efikasno sebe i vaše najmilije jer kada niste zaštićeni nijedan vid lečenja neće biti uspešan jer kako narodna uzrečica kaže – ne vraćajte se na mesto gde ste spavali ako je ono uzrok bolesti – samo ukoliko u međuvremenu to mesto niste efikasno zaštitili proizvodima QHRS SISTEM-a.PRODUCTS QHRS SYSTEM BASED ON NANOTECHNOLOGY CRYSTAL METAL IN THE SERVICE OF PROTECTION FROM ELECTROMAGNETIC

Dipl. ing. geology Rackov Aleksaandar; QHRS SYSTEM DOO BELGRADE


ABSTRACT
Mankind in XXI century faces and becoming more conscious biggest invisible epidemic - electrosmog. Every day increases the number of patients who are constantly exposed to the harmful effects of electrosmog. Symptoms of electrosmog are: nervousness, difficulty with concentration, headaches, insomnia, loss of vitality, decreased physical activity. Epidemiological studies and experimental studies have led to the conclusion that electrosmog has a bad effect on health when it dozvo tic-limits because it has a cumulative effect over time of exposure.
QHRS SYSTEM LTD for 12 years produces and sells products worldwide based on nanotechnology crystals of metal that its effective action neutralize all sources of electrosmog: geopathogenic radiation - groundwater, surface fissure; radiation from space - Hartmann and Carrey's global network; all types of electromagnetic radiation - in the household and outside of it - power lines, transformers, base stations for mobile telephony.
Products QHRS SYSTEM-and have been tested and certified by leading institiuta EU - IGEF and Bion. Tests have confirmed the effectiveness of the protection from electrosmog and positive impact on users of the product because it is functioning now and measurable by modern equipment.
The products can be divided into several groups: 1. Physical protector - QHRS BIOPYRAMID 2. Personal Protector - 5 different patron 3. Protection against electrosmog mobile phone's QHRS MOBIČIP.
The technology is based on nanocrystals of metal that forms the metal bond and it leads to the emergence of quantum leap of energy and formation plus polarized field which prevents the bad influence of electrosmog and extremely beneficial effect on users of the product.
Effectively protect yourself and your loved ones, because when you are not protected by any kind of treatment will not be successful because as folk saying goes - do not come back to the place where you are sleeping if it is the cause of the disease - only if in the meantime this site are not effectively protect products QHRS System's .

Značaj i uloga udruga civilnog društva u promjenI legislative vezane za postavljanje baznih stanica

mr.sc. Daniela Bertić, Viši predavač UFGZ; Marja Čolak, potpredsjednica HUZEZ-a; mr. sc. ANKICA KOSOVEC-KRŽELJ, dipl. ing. el. Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja HUZEZ


SAŽETAK

Ekstenzivan razvoj novih tehnologija unio je dramatične pozitivne promjene na globalnoj razini u načinu komuniciranja, poslovanja i svakodnevnog života, ali je donio i niz potencijalnih rizika za ljudsko zdravlje i okoliš. Zbog toga je izuzetno važno odgovorno korištenje mobilnih tehnologija, kao i razvijanje svijesti o mogućim neželjenim posljedicama, posebno uzimajući u obzir „ranjive „ skupine kao što su djeca i mladi.
Postojeća legislativa u Hrvatskoj, kad se radi o zaštiti zdravlja ljudi od sve agresivnije izloženosti radio frekvencijskim elektromagnetskim poljima baznih stanica mobilne telefonije, nažalost ne slijedi pozitivnu praksu većine zemalja EU. Na tu činjenicu upozorava Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja (HUZEZ), koja nizom edukativnih javnih tribina, istupa u medijima, argumentiranim dopisima nadležnim institucijama pokušava podignuti javnu svijest o postojanju problema i inicirati promjenu nedovoljno kvalitetnih zakonskih rješenja.


1. PREPORUKE MEĐUNARODNE KOMISIJE ZA ZAŠTITU OD NE IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP) izdala je 1998 g. smjernice (ICNIRP GUIDELINES) te preporučila granice dopuštene radijacije za frekvencijski spektar 0-300 GHz. Iako se u dokumentu navodi da će se granice kontinuirano revidirati sukladno novim istraživanjima, one za frekvencijsko područje iznad 100 kHz, u koje ulaze i radio frekvencije koje koristi mobilna telefonija, još uvijek nisu revidirane, iako se u proteklih 15 godina mobilne tehnologije doživjele globalnu ekspanziju. U smjernicama iz 1998 izričito se naglašava kako se predložene granice baziraju samo na kratkotrajnim termalnim efektima (podražaji perifernih živaca i mišića, opekotine) te da se kod njihovog definiranja nisu uzeli u obzir utjecaji dugotrajne izloženosti na povećanje rizika za rak, s obzirom na to da baza tada raspoloživih podataka nije bila dostatna za definiranje granica koje bi uključile i biološke utjecaje na stanice ljudskog tijela.
Četiri godine kasnije isto je tijelo izdalo dokument ICNIRP STATEMENT 2002 u kojem se traži primjena alternativnih strategija ograničavanja rizika, ukoliko raspoloživi podaci koji ukazuju na  moguće štetne utjecaje nisu dovoljni za određivanje graničnih razina. Tim se dokumentom ICNIRP na određeni način ogradio od vlastite preporuke graničnih razina, kao sigurnih kad se radi o mogućem riziku za maligna oboljenja.


2. STAJALIŠTA RELEVANTNIH INSTITUCIJA

2.1 Rezolu cije EU Parlamenta

Pitanje utjecaja elektromagnetskih polja na ljudsko zdravlje razmatrao je i Parlament EU.
U Rezoluciji br. 2252 (INI) usvojenoj 04.09.2008, između ostalog navodi se:

• granice izloženosti elektromagnetskim poljima koje su postavljene za širu javnost su zastarjele. One ne uzimaju u obzir utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija na ranjive skupine, kao što su trudnice, novorođenčad i djeca;
• izražava se velika zabrinutost BIOINITIATIVE izvješćem o EM poljima koje sumira preko 1500 studija o toj temi i ukazuje na zdravstvene rizike emisija mobilnih telefonskih uređaja (mobiteli, Wi-Fi / WiMAX, Bluetooth, DECT fiksni telefoni);

U međuvremenu je je BIOINITIATIVE grupa nastavila intenzivno pratiti, evaluirati i komparirati rezultate svih objavljenih i epidemioloških studija i znanstvenih istraživanja utjecaja EM radijacije niskog intenziteta na zdravlje ljudi. U najnovijem izvješću, objavljenom u travnju 2014. godine, upozorava se na zdravstveni rizik od bežičnih tehnologija. Navodi se kako studije objavljene 2012. i 2013. godine, utvrđuju konzistentnu povezanost povećanog rizika glioma (malignog tumora mozga), kao i akustičkog neuroma s korištenjem mobilnih i bežičnih telefona. Na bazi postojećih epidemioloških dokaza zauzeto je stajalište da bi radio frekvencijska polja trebala biti klasificirana kao „poznati ljudski karcinogen― , odnosno promijeniti klasifikaciju WHO iz grupe 2B u A..


U spomenutom izvješću se ističe da 65 posto (74 od 114) objavljenih studija dokazuje genetski utjecaj radio frekvencijske radijacije (oštećenje DNA), dok je u 68 posto (144 od 211) studija utvrđen utjecaj na nervni sustav. Navodi se da su mobilni bežični uređaji (telefoni i tableti) veliki izvor nepotrebnog biološkog stresa za um i tijelo te se upozorava na potrebu korištenja žičanog pristupa Internetu u školama.
Rezolucijom br. 2211 (INI) od 02.04.2009 Parlament EU izražava stav da bežična tehnologija (mobiteli, Wi-Fi / WiMAX, Bluetooth, DECT fiksni telefoni) koja emitira EM polja može imati negativne učinke na ljudsko zdravlje pogotovo za mlade ljude čiji je mozak još uvijek u razvoju.
U toj rezoluciji Parlament EU:
• osuđuje agresivne marketinške kampanje teleoperatera koje uključuju prodaju mobitela i prigodnih paketa namijenjenih djeci i mladima;
• skreće pozornost na oprez i preporuku da se mobilni se telefoni ne bi smjeli koristiti preko razumne granice kad su u pitanju djeca;
• potiče široki spektar kampanji podizanja svijesti kod mlade populacije o potrebi korištenja hands–free setova, što kraćem trajanju poziva, isključivanju mobitela kada se ne koriste te korištenju u područjima s dobrim signalom;
• poziva države članice da slijede primjer Švedske i prepoznaju osobe koje pate od elektro hipersenzibilnosti kako bi im se dala odgovarajuća zaštita te jednaka mogućnost za razvoj;

2.2 Rezolucija Vijeća Europe

U Rezoluciji VE br. 1815 ističe se da telekomunikacije i mobilna telefonija „čini se imaju više ili manje potencijalno štetne, ne-termičke, biološke utjecaje na ljudsko tijelo čak i kod izlaganja razinama nižim od službenih graničnih vrijednosti―.
VE snažno preporučuje primjenu principa predostrožnosti i upozorava kako čekanje egzaktnih znanstvenih i kliničkih dokaze prije poduzimanja mjera za sprečavanje poznatih rizika, može imati vrlo visoku cijenu za zdravlje i ekonomiju, kao što je bilo u slučaju azbestoze, olovnog benzina i duhana.

Rezolucijom se između ostalog traži:


• poduzimanje svih razumnih mjera da bi se smanjila izloženost elektromagnetskim poljima, posebno radiofrekvencijama mobilnih telefona, posebno djece i mladih, kao najrizičnije skupine za tumore glave;
• preispitivanje znanstvene baze za postojeće standarde ICNIRP-a zbog njihovih ozbiljnih ograničenja;
• kampanje za podizanje svijesti o rizicima potencijalno štetnih bioloških utjecaja elektromagnetskih polja na okoliš i ljudsko zdravlje, posebno mladih i ljudi u reproduktivnoj dobi;
• zaštitu elektro senzitivnih osoba koje pate od sindroma intolerancije na elektromagnetska polja;
• poticanje istraživanja i razvoja telekomunikacija baziranih na tehnologijama koje su jednako efikasne, ali manje štetne za zdravlje i okoliš;
• postavljanje preventivnih granica za dugotrajnu izloženost na 1% od sadašnjih ICNIRP vrijednosti;

3. ZAKONSKA REGULATIVA U HRVATSKOJ

Unatoč suprotnim uvjeravanjima, Hrvatska ima bitno manje kvalitetnu zakonsku regulativu postavljanja baznih stanica mobilne telefonije nego druge zemlje u Europi, koje osim poštivanja dozvoljenih granica zračenja, primjenjuju i niz alternativnih strategija za izbjegavanje i ograničavanje zdravstvenog rizika. To uključuje obavezu transparentnog komuniciranja planova za razvoj mobilnih mreža s lokalnom upravom i lokalnom zajednicom, dogovor oko lokacija za postavljanje baznih stanica, poštivanje urbanih, estetskih i pejzažnih kriterija smještaja antenskih stupova i krovnih prihvata u prostor, usklađivanje s prostornim planovima, izradu studija utjecaja na okoliš i ili/zdravlje i sličnih dokumenata, kojima se, u skladu s točkom 8.4.4 Rezolucije VE 1385, osigurava da se antene mobilne telefonije ne postavljaju isključivo i jedino prema interesima tele operatera, nego u dogovoru s lokalnom ili regionalnom upravom i lokalom zajednicom kao i udrugama zabrinutih građana. Komparativni pregled legislative svih država Europe dan je u studiji „Base Station Planning Permission― koju izdaje Svjetska asocijacija mobilnih operatera (GSMA-E). Prema toj studiji Hrvatska je jedna od samo četiri zemlje u Europi (uz Rumunjsku, Portugal i Slovačku) u kojoj nije obavezna javna rasprava kao ni konzultacija s organima lokalne uprave, a uz to za postavljanje antenskih tornjeva na zemlji i baznih stanica na krovovima postojećih objekata ne treba građevinska ni lokacijska dozvola.
U Hrvatskoj nisu propisani nikakvi eventualni kriteriji udaljenosti od stambenih objekata, škola ili vrtića kao ni visine u odnosu na okolne zgrade.
U Hrvatskoj se, suprotno točki 8.3.1. Rezolucije Vijeća Europe 1385, ne provode informacijske kampanje putem ministarstava zdravlja, školstva i zaštite okoliša usmjerene na učitelje, roditelje i djecu s ciljem upozoravanja na specifične rizike dugotrajne upotrebe mobilnih telefona i drugih uređaja koji emitiraju radio frekvencijsko zračenje. Ne potiču se ni kampanje za podizanje svijesti o manje rizičnim načinima korištenja mobilnih telefona koje je preporučio EU Parlament Rezolucijom 2211(INI).


4. GRAĐANSKE INICIJATIVE I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA

Agresivno postavljanje baznih stanica u gusto naseljenim isključivo stambenim zonama, u neposrednoj blizini škola, vrtića i objekata društvene namjene u kojima borave ranjive skupine, dovodi do spontanog nezadovoljstva građana i inicijativa za definiranje pravila implementacije takvih objekata u prostor. Tele operateri imaju standardni odgovor ― poštujemo zakone Republike Hrvatske, imamo sve potrebne dozvole nadležnih institucija―. Kod toga ne navode da im treba jedino dozvola Ministarstva zdravlja, koju s obzirom na relativno visoke granice dopuštenog zračenja, bez problema dobivaju i makro ćelijske bazne stanice postavljene na obiteljskim kućama 10-tak metara prozora i balkona u susjedstvu, te dozvola vlasnika krova ili zemljišta. Drugi standardni odgovor je da „ ne postoje nikakvi znanstveno utemeljeni dokazi da su razine zračenja koje emitiraju uređaji mobilne telefonije štetni za ljudsko zdravlje―.
HUZEZ, kao udruga koja djeluje na nacionalnoj razini, pokušava podići razinu svijesti građana Hrvatske o potrebi primjene principa predostrožnosti i uvažavanja preporuka relevantnih institucija EU. S obzirom da u Hrvatskoj nisu javno dostupni podaci o postavljenim izvorima ne ionizirajućeg zračenja te rezultatima mjerenja emisija njihovih elektromagnetskih polja, HUZEZ je na svojoj web stranici postavio interaktivnu kartu na koju građani mogu prijaviti probleme vezane za elektromagnetsko zračenje, unijeti lokaciju i postaviti fotografiju. Veliki broj prijava zorna je ilustracija kaotičnog stanja diljem zemlje.

Ministarstva zdravlja i graditeljstva iako suočeni s rastućim nezadovoljstvom i kritikama javnosti, sa svakim novim zakonom ili pravilnikom, unazađuju postojeće stanje. Primjerice, do 2009 u Hrvatskoj su bile potrebne građevinske dozvole, zatim su ukinute najprije za krovne prihvate, pa 2011 za antenski stup s baznom stanicom, a 2014 za „antenski stup elektroničke komunikacijske opreme, uključujući i elektroničku komunikacijsku opremu.― Ministarstvo zdravlja novim je Pravilnikom iz 2014 g. udvostručilo granice dozvoljenog zračenja za profesionalnu izloženost radnika, ukinulo dnevno ograničenje od najviše 8 sati te uvođenjem pojma „javna površina― u naseljenim mjestima suzilo područje „povećane osjetljivosti― i podizanjem granice praktički na razinu ICNIRP-om u potpunosti suspendiralo princip predostrožnosti na tim područjima.
Time je prekršena obvezujuća Direktiva 2013/35/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 26.06.2013.g., koja definira minimalne zdravstvene i sigurnosne standarde za izloženost radnika rizicima elektromagnetskih polja i koja ne dopušta nazadovanje u postojećim standardima zaštite u svojim članicama. HUZEZ je zbog toga u svibnju 2015 podnio Europskoj komisiji prijavu protiv Ministarstva zdravlja RH. Obaviješteni smo da je prijava registrirana, ali odgovor na nju uvijek čekamo pola godine.
Sudeći prema važećoj legislativi u RH, vezano za postavljanje baznih stanica mobilne telefonije, resorna ministarstva u prvi plan nažalost stavljaju komercijalne interese tele operatera, nauštrb zaštite zdravlja ljudi, prava na transparentno informiranje te participacije lokalne zajednice i organa lokalne uprave u izboru lokacija za postavljanje baznih stanica.
Relevantne institucije EU u pravilu daju preporuke i smjernice, ali prepuštaju svojim članicama da samostalno odlučuju o razinama zračenja i drugim mehanizmima zaštite od elektromagnetskih polja.

Nameće se pitanje -što poduzeti? Odgovor je - osnažiti udruge civilnog društva, uključenost zainteresirane javnosti, transparentno informiranje, komunikaciju s lokalnom zajednicom i organima lokalne uprave. U podizanju svijesti o potencijalnim zdravstvenim rizicima prekomjernog korištenja uređaja mobilne telefonije presudnu ulogu mogu odigrati i mediji.


THE IMPORTANCE AND ROLE OF CIVIL SOCIETY IN THE LEGISLATIVE CHANGES REGARDING THE INSTALLATION OF BASE STATIONS
M.Sc. Daniela Bertic, Senior Lecturer UFGZ,  Marja Colak, Vice HUZEZ-a, mr. Sc. ANKICA Kosovec-KRŽELJ, BSc. ing. el. , Croatian Association for Protection of electromagnetic radiation HUZEZ


ABSTRACT

The extensive development of new technologies has brought a dramatic positive change on a global level in communication, business and everyday life, but also brought a number of potential risks to human health and the environment. Therefore it is extremely important to the responsible use of mobile technology, as well as raising awareness about the possible adverse consequences, especially taking into account the "vulnerable" groups such as children and young people.
The current legislation in Croatia, when it comes to protecting people's health by becoming more aggressive exposure to radio frequency electromagnetic fields from mobile telephone base stations, unfortunately does not follow the good practice of the majority of EU countries. This fact warns Croatian Association for Protection of electromagnetic radiation (HUZEZ), that a series of educational public forums, appearances in the media, argued letters to the competent institutions trying to raise public awareness of the problem and initiate change in poor-quality legal solutions.
The first recommendations of the International Commission for Protection against Non-Ionizing Radiation
The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) has issued in 1998. Guidelines (ICNIRP guidelines) and recommended the limits of permissible radiation for the frequency range 0-300 GHz. While the document states that border continuously revised according to new research, one for the frequency range above 100 kHz, in entering the radio frequencies used by mobile phones, have not yet been revised, although in the past 15 years mobile technology experienced global expansion . In the 1998 guidelines explicitly emphasizes that the proposed limits are based only on short-term thermal effects (stimuli peripheral nerves and muscles, burns) and that in their defining did not take into account the effects of long term exposure to increased risk of cancer, due to the fact that Base then available data was not sufficient to define the boundaries of which would include the biological effects on cells of the human body.
Four years later, the same body issued the document ICNIRP STATEMENT 2002 that required the use of alternative strategies for limiting the risks, if the available information indicates possible harmful effects are not sufficient to determine threshold levels. This document ICNIRP in a way distanced himself from his own recommendations threshold levels, as safe when it comes to the possible risk of malignancies.
2nd POSITION relevant institutions 2.1 Resolution of the EU Parliament
The issue of the impact of electromagnetic fields on human health were discussed by the EU Parliament.
In Resolution no. 2252 (INI) adopted on 04.09.2008, inter alia states:
• limits of exposure to electromagnetic fields which have been set for the general public are obsolete. They do not take into account the impact of information and communication technologies to vulnerable groups, such as pregnant women, infants and children;
• expressed great concern BIOINITIATIVE Report on EM fields which summarizes over 1500 studies on that topic and points to the health risks of emissions of mobile telephone (cell phones, Wi-Fi / WiMAX, Bluetooth, DECT landline telephones); Meanwhile, the group continued BIOINITIATIVE intensively monitor, evaluate and compare the results of all published and epidemiological studies and scientific research of the influence of EM radiation of low intensity on human health. The latest report, published in April 2014, warns of the health risks of wireless technologies. It said the study published in 2012 and 2013, establish a consistent link between an increased risk of glioma (malignant brain tumors), as well as acoustic neuroma with the use of mobile and cordless phones. On the basis of existing epidemiological evidence taken the view that radio frequency fields should be classified as a "known human carcinogen", or change the classification of the WHO from the group 2B in the A ..
In the mentioned report points out that 65 percent (74 of 114) of published studies proving the genetic influence of radio frequency radiation (DNA damage), while in 68 percent (144 of 211) study determined the impact on the nervous system. It is alleged that as mobile wireless devices (phones and tablets) major source of unnecessary stress for biological mind and body and highlight the need to use the wired Internet access in schools.
Resolution no. 2211 (INI) 02.04.2009 EU Parliament expressed the view that wireless technology (mobile phones, Wi-Fi / WiMAX, Bluetooth, DECT landline telephones) that emits EM fields may have adverse effects on human health, especially for young people whose brains are still developing. In that resolution the EU Parliament:

• condemns the aggressive marketing campaign teleoperator involving the sale of mobile phones and festive packages for children and young people;
• draws attention to the caution and recommendation to the mobile phones should not be used beyond reasonable limits when it comes to children;
• promotes a wide range of campaigns to raise awareness among young population on the need to use hands-free sets, the shortest duration of the call, turning off cell phones when not in use and in areas with good signal;
• calls on Member States to follow the example of Sweden and to recognize people suffering from electrical hypersensitivity to give them the appropriate protection, and equal opportunities for development;

2.2 Resolution of the Council of Europe

In Resolution No. VE. 1815 pointed out that telecommunications and mobile telephony, "seem to have more or less potentially harmful, non-thermal, biological effects on the human body even at exposure levels lower than the official limit values".
CoE strongly recommended the application of the precautionary principle and warned that waiting exact scientific and clinical proof before taking action to prevent well-known risks, can have a very high cost for the health and the economy, as it was in the case of asbestosis, leaded petrol and tobacco.

The resolution, among other things asks:

• take all reasonable measures to reduce exposure to electromagnetic fields, especially to radio frequencies of mobile phones, especially children and youth, as well as the highest risk for tumors of the head;
• review the scientific basis for the existing standards ICNIRP because of their serious limitations;
• campaigns to raise awareness about the risks of potentially harmful biological effects of electromagnetic fields on the environment and human health, especially young people of reproductive age;
• protection electro sensitive persons suffering from the syndrome of intolerance to electromagnetic fields;
• promoting research and development of telecommunications-based technologies that are equally effective, but less harmful to health and the environment;
• setting up preventive limit for long-term exposure to 1% of the current value of the ICNIRP;


3. LEGAL IN CROATIA

Contrary to the assurances, Croatia has a considerably lower quality legislation setting up mobile telephone base stations than other countries in Europe, which in addition to compliance wit h allowable limits of radiation, and apply a range of alternative strategies for avoiding and limiting health risks. This includes the obligation to transparent communication plans for the development of mobile networks with the local administration and the local community, an agreement on the location for setting up base stations, respecting urban, aesthetic and landscape criteria accommodation masts and roof acceptance in space, harmonization with spatial planning, development impact study environmental and / or health and similar documents, which, in accordance with paragraph 8.4.4 of Resolution VE 1385, ensures that the cell tower is not placed solely and only to the interests of the calf operators, but in agreement with local and regional governments and Space community and associations of concerned citizens. A comparative overview of legislation of all the countries of Europe is presented in the study "Base Station Planning Permission" issued by the World Association of mobile operators (GSMA-E). According to this study, Croatia is one of only four countries in Europe (along with Romania, Portugal and Slovakia) which is not mandatory public hearing as well as consultations with local government bodies, and also to set up antenna towers on the ground and base stations on the roofs of existing buildings does not need any building location permit.
Croatia does not provide for any possible criteria distance from residential buildings, schools and kindergartens as well as the height in relation to the surrounding buildings.
In Croatia, contrary to Section 8.3.1. Council of Europe Resolution 1385, do not carry out information campaigns through the ministries of health, education and environmental protection aimed at teachers, parents and children to alert the specific risks of long-term use of mobile phones and other devices that emit radio frequency radiation. I do not encourage it either campaign to raise awareness about less risky ways of using mobile phones recommended by the EU Parliament Resolution 2211 (INI).
4th civic initiatives and civil society organizations
Aggressive setting up base stations in densely populated exclusively residential areas, near schools, daycare centers and facilities of social purpose in which they reside vulnerable groups, leading to spontaneous dissatisfaction of citizens and initiatives to define the rules for implementation of such objects in space. Calf operators have a standard response "we respect the laws of the Republic of Croatian, we have all the necessary permission from the competent institution." When this does not suggest that they should only permit the Ministry of Health, which given the relatively high limits of permissible radiation, no problem getting the macro cell base station placed on family houses 10 meters of windows and balconies in the neighborhood, and the permission of the roof or land . Other standard answer is that "there are no scientifically based evidence that the levels of radiation emitted by mobile devices harmful to human health".
2Б ИЛИ НЕ 2Б – ПАНДОРИНА КУИТЈА ” “2B OR NOT 2B – PANDORAS' BOX“
HUZEZ, as an organization that operates on a national level, trying to raise awareness of Croatian citizens about the need to apply the precautionary principle, and taking into account the relevant recommendations of the EU institutions. Given that Croatia is not publicly available data set sources of ionizing radiation and not the results of measurements of emissions of their electromagnetic fields, HUZEZ on its website set up an interactive map on which citizens can report issues related to electromagnetic radiation, enter the location and set up photo. A large number of applications is a vivid illustration of the chaotic conditions around the country.
Ministry of Health and Construction, although faced with growing discontent and criticism from the public, with every new law or regulation, diminishing them the current situation. For example, to 2009 in Croatia were necessary building permits, then were eliminated first to accept the roof, and 2011 for the mast to the base station, and in 2014 for "mast to electronic communications equipment, including electronic communications equipment." The Ministry of Health's new Regulations from 2014 g. double the limit of radiation exposure to occupational workers, lifted the daily limit of a maximum of 8 hours, and introducing the concept of "public space" in the urban areas narrowed area "increased sensitivity" and raising the limits on the ICNIRP virtually a fully suspended principle precautions in these areas.
This violated binding Directive 2013/35 / EU of the European Parliament and of the Council of 26.06.2013.g., which defines the minimum health and safety standards for workers' exposure to risks of electromagnetic fields and which does not allow the decline in existing standards of its members. HUZEZ is because in May 2015 the European Commission submitted a complaint against the Ministry of Health of Croatia. We have been informed that the application has been registered, but the answer to it still waiting for half a year.
According to the current legislation in the Republic of Croatia, regarding the installation of base stations of mobile telephony, the relevant ministries to the forefront unfortunately put commercial interests calf operators, at the expense of human health protection, the right to transparent information and participation of the local community and the local government body in the selection of location for setting up base cells.
The relevant EU institutions generally provide recommendations and guidelines, but leave it to its members to decide independently on the levels of radiation and other mechanisms of protection against electromagnetic fields.
This begs the question -what to do? The answer is - to strengthen civil society, the involvement of the interested public, transparent information, communication with the local community and local government bodies. In raising awareness of the potential health risks of excessive use of mobile devices can play a crucial role and media.

 

Vaša korpa

 x 

Korpa je trenutno prazna

KONTAKT:

SRBIJA:
tel: 064 9400 845
 int: +381 64 9400 845

CRNA GORA:
tel: 068 0000 88
 int: +382 68 0000 88

email:
info@zdrava-energija.com

 

Video o štetnom zračenju

Proizvodi

 

Video: Kako se zaštititi od štetnog zračenja

U emisiji poslušajte iskustvo Ljiljane koja se nekoliko godina bavi merenjem štetnog zračenja, radiestezijom, koja sve više pronalazi svoje mesto u preventivnoj zaštiti od zdravstvenih problema.

Ova strana koristi kolačiće, molim Vas kliknite na dugme "U redu" ako se slažete i nastavite gledanje.

Više informacija Kliknite ovde

U redu
Šta su kolačići (coockie)?
 
Kada neko poseti stranicu, mrežni kolačić - cookie se pojavljuje na korisnikovom računaru (ako korisnik prihvata mrežni kolačić - cookie) ili je očitan ako je korisnik već ranije posetio tu stranicu.
 
Jedna od funkcija mrežnog kolačića - cookie je pomoć u prikupljanju statističkih podataka o posećenosti stranice koja je gore opisana. Podaci se skupljaju u zajednički formular koji nikada nije vezan sa Vašim ličnim podacima. Ta nam tehnologija govori koliko je korisnika posetilo glavne delove na našoj veb stranici.
 
NE KORISTIMO ovu tehnologiju da bismo imali pristup Vašim ličnim podacima. To je alat koji koristimo za prikupljanje zajedničkih statističkih podataka o korišćenju Zenergija veb stranica.
 
Možete izabrati da Vaš pretraživač ne prihvata mrežne kolačiće - cookies.
 
Ako odaberete tu opciju, moći ćete da vidite tekst na ekranu, ali nećete imati personalizovanu posetu niti ćete moći da se pretplatite na usluge koje su dostupne na stranici.